Pradedu labai aiškia žinute: kompensacija dėl darbdavio patirtų mokymo išlaidų nėra ta suma, kurią darbdavys gali vienašališkai išskaityti iš darbuotojui mokėtinų sumų, jei šis neišdirbęs atitinkamo laikotarpio nutraukia darbo sutartį (dėl išimčių skaitykite iki galo😊).

Nauja Lietuvos Aukščiausio Teismo išnagrinėta byla atsakė į dar vieną verslui rūpimą klausimą, kaip susigrąžinti į darbuotoją atliktas investicijas, susijusias su jo kvalifikacijos kėlimu. Tiksliau sakant, ne kaip susigrąžinti tas investicijas, bet kokiu būdu negalima jų susigrąžinti.

Byloje situacija buvo tokia, kad darbdavys sudarė susitarimą su darbdaviu dėl mokymo išlaidų atlyginimo, kuriame be visa ko buvo susitarta, kad darbdavys turi teisę išskaityti mokymo išlaidas iš darbuotojui mokėtinų sumų paskutinę jo darbo dieną. Darbdaviui su darbuotoju nutraukus darbo sutartį ir atlikus išskaitą, darbuotojas kreipėsi į teismą su tokia išskaita nesutikdamas.

Pirma ir apeliacinė instancijos bylą sprendė skirtingai, tačiau kasacinis teismas labai aiškiai suformulavo vieną taisyklę:

DK 150 str. formuluotė nesuteikia pagrindo jos vertinti kaip dispozityvios, kadangi ji aiškiai formuluoja draudimą atlikti išskaitas kitais nei įstatymuose nustatytais pagrindais. Atitinkamai, DK draudžia net ir susitarimu nustatyti galimybę darbdaviui atlikti išskaitas iš darbo užmokesčio kitu pagrindu nei numato DK 150 str. Todėl tokie darbdavio ir darbuotojo susitarimai dėl išskaitos laikytini prieštaraujančiais imperatyviai DK 150 str. normai, įtvirtinančiai išsamų išskaitų atlikimo sąrašą.

Tačiau, kas svarbu ir paminėtina, nagrinėjant šią temą, tai ir kitas aspektas, kurį įvardino kasacinis teismas. Jeigu įprastai susitarti dėl išskaitų, siekiant atlyginti mokymo išlaidas, su darbuotoju draudžiama, tai vadovaujantis DK 33 str. 4 d., kai darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu du Valstybės duomenų agentūros paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, – galima. Kodėl? Todėl, kad DK 150 str. nurodytas išsamus išskaitų atlikimo sąrašas yra imperatyvi įstatymo norma, nuo kurios nėra draudžiama nukrypti (DK 33 str. 4 d.).

Ko vis dėlto, svarbu nepamiršti, kad ši DK norma (33 str. 4 d.), kuri suteikią tokią galimybę, nustato 3 papildomas sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos tokiuose susitarimuose, t.y. (i) darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei du Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai; (ii) nesitariama dėl išimčių iš darbo teisės normų, kurios reguliuoja maksimalųjį darbo ir minimalųjį poilsio laiką, darbo sutarties sudarymą ir pasibaigimą, minimalųjį darbo užmokestį, darbuotojų saugą ir sveikatą, lyčių lygybę ir nediskriminavimą kitais pagrindais; (iii) ir svarbiausia, tačiau dažnai neatliepiama sąlyga – turi būti pasiekiama darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyra.

Mano giliu įsitikinimu, vien tai, kad darbdavys moka darbuotojui darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei du Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, tai dar nėra pati savaime darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvira, o šalia to turi egzistuoti papildomos sąlygos, kurios leistų spręsti, kad ta pusiausvira buvo užtikrinta.

Aptariamoje byloje teismas vertino, kad darbuotojo ir darbdavio pusiausvira buvo užtikrinta, kadangi darbdavys sutrumpino terminą mokymo išlaidų atlyginimui iki 1 (vienerių) metų (nors DK leidžia reikalauti už dvejus metus) bei apsibrėžė, kad darbuotojas atlygins išlaidų dalį proporcingai neišdirbtam laikui (jei išdirbo 8 mėnesius iš 12, tai atlygins likutį už 4 mėnesius).

Įdomumo dėlei tenka pasakyti, kad šia kasacinio teismo nutartimi ši istorija nesibaigia, kadangi teismas grąžino bylą nagrinėti apeliacine tvarka iš naujo, siekiant nustatyti, ar darbdavys apskritai galėjo reikalauti iš darbuotojo mokymo išlaidų atlyginimo ir ar tie mokymai ir patirtos išlaidos yra susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu.

Bus įdomu, laukiame tęsinio…

Nuotraka iš www.pixabay.com